Grab và câu chuyện SPAC

Tôi không theo dõi việc khối tài sản của mình là bao nhiêu, vì điều đó không quan trọng